27. januar 2017

Dette er kommunenes skatteplikt på avfallshåndtering

Anne Taran Tjølsen

Anne Taran Tjølsen

Advokat, BDO Advokater AS
E-post: [email protected]
Telefon: +47 928 62 261

Deler av kommunenes avfallshåndtering er nå skattepliktig. Slik fungerer regelverket.

Enhver kommune har plikt til å sørge for at husholdningsavfall fra egne innbyggere blir håndtert, behandlet og lagret på forsvarlig vis. Samtidig kan kommunen selv velge om den ønsker å sette bort den praktiske gjennomføringen, enten til private, til et interkommunalt selskap eller til et selskap kommunen eier selv.

Skattefritt til egne innbyggere

Den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall skal i sin helhet dekkes av avfallsgebyrene. Kommunen har ikke anledning til å ta ut fortjeneste.

Avfall fra offentlige eller private virksomheter er imidlertid ikke omfattet av denne regelen. Dette er næringsavfall som virksomheten selv har plikt til å sørge for ender opp på et lovlig avfallsanlegg.

Skatteplikt på «andres» søppel

Selv om kommuner i utgangspunktet er unntatt fra skatteplikt, er det altså skatt for kommunen på håndtering av næringsavfall og eventuelt håndtering av andre kommuners husholdningsavfall.

Bakgrunnen for dette er todelt:

  • Konkurransevridning: Kommunenes levering av avfallshåndteringstjenester er en betydelig konkurransevridning mellom kommunene og de private eller kommunale aktørene.
  • Forbud mot offentlig støtte i EØS-avtalen: ESA har konkludert med at finansiering gjennom skattefritak av norske kommunale avfallsaktører innebærer offentlig støtte i strid med EØS-avtalen.

Les også: Slik beregner du kommunale avfallsgebyr

Selvkostprinsippet

Kommuner som håndterer næringsavfall og avfall fra andre kommuner må føre adskilte regnskap for egne innbyggeres husholdningsavfall og det resterende avfallet.

Det er viktig å fordele kostnadene mellom skattepliktig og skattefri virksomhet, og å sørge for at det ikke skjer en kryssubsidiering av næringsavfallet.

Faste kostnader må fordeles forholdsmessig mellom lovpålagt avfallshåndtering og økonomisk avfallshåndtering. Fastsettingen av avfallsgebyrene, og reguleringen av selvkostprinsippet som grunnlag for dette, er avgjørende for denne fordelingen.

Selvkostprinsippet er også avgjørende for den skattemessige defineringen av hvilke inntekter og kostnader som kan tas med i regnskapet for den lovpålagte (skattefrie) avfallshåndteringen.

Les: Renovasjonen tok hånd om 2,3 millioner tonn husholdningsavfall i fjor

Periodiseringsprinsippet

Kommuneloven bestemmer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Skattemessig skal kommunene fradragsføre kostnader med skattemessig virkning først når det oppstår en ubetinget plikt til å dekke ytelsen.

Inntekter skal inntektsføres når skattyter får en ubetinget rett til ytelsen.

I all hovedsak vil det være samsvar mellom tidfesting av løpende inntekter og utgifter. Er det forskjeller, går skattelovens tidfestingsregler foran. Dette innebærer at det ikke kan gjøres skattemessige avsetninger for fremtidige kostnader.

Les: Søppelet ditt må bli kortreist

Slik fordeles skattepliktig del på driftsmidler

Det er en utfordring for kommunene å fordele inngangsverdier for eiendeler eller driftsmidler som skal inngå ved beregning av skattepliktig inntekt.

Utgangspunktet må tas i driftsmidlets historiske kostpris. Når driftsmidler benyttes både i skattefri og skattepliktig virksomhet, må man først avgjøre om det er grunnlag for skattemessige avskrivninger og dernest foreta en fordeling på grunnlag av bruken av driftsmidlet. Denne bestemmes ut fra bruken av driftsmidlet det året det erverves.

Dersom driftsmidlets verdi har endret seg siden anskaffelsen, slik at historisk kostpris blir misvisende, kan man legge til grunn markedsverdi på overgangstidspunktet.

KS BEDRIFT: Kan man samle inn næringsavfall og husholdningsavfall på samme kjøretøy?

Interkommunale selskaper deltakerliknes

Når flere kommuner inngår samarbeid om levering av avfallshåndteringstjenester, vil skattereglene bli de samme. I så fall skal kommunene i samarbeidet deltagerliknes etter bruttometoden basert på kommunens andeler av inntekter og kostnader.

Mer forbruk gir mer avfall

Avfallsmengden i Norge vokser. Fra 1995 har mengdene økt med 60 prosent. Samtidig gjenvinnes mye av det vi kaster, og rundt 97 prosent av alt farlig avfall samles inn. Hver norske husholdning kastet i snitt 438 kilo i 2014. Totalt kastet vi ifølge SSB hele 11,9 millioner tonn avfall i 2014.
(Kilde: Miljøstatus.no, SSB)

Skattelovens § 2-5 (2c)

«Kommunene har plikt til å svare skatt av inntekt knyttet til avfallshåndtering, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll av avfall mv., samt inntekt fra omsetning og levering av produkter av avfall, herunder elektrisk energi og fjernvarme mv. Dette gjelder likevel ikke håndtering av husholdningsavfall fra kommunens egne innbyggere, som utgjør kommunens lovpålagte plikt etter forurensningsloven.»  Les hele lovteksten her

Artikkelen er basert på innhold i BDOs publikasjon Innsikt: Utredning og analyse – Offentlig sektor. Du kan bestille publikasjonen her

DEL DETTE INNLEGGET: