27. januar 2017

Selvkost i kommunale betalingstjenester

Øyvind Sunde

Øyvind Sunde

direktør, virksomhetsstyring
E-post: [email protected]
Telefon: +47 976 10 122

Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Men hva er henførbart og hva er ikke? Her får du oversikten.

Kommunene kan ta betalt for visse tjenester, helt eller delvis. De mest aktuelle tjenestene er:

  • Renovasjon/avfall fra husholdninger
  • Vann og avløp
  • Plan- og byggesaksbehandling
  • Kart og delingsforretning
  • Feietjeneste

Også for andre kommunale tjenester kan kommunen velge å legge selvkost til grunn, for eksempel skolefritidsordningen.

Bare innenfor renovasjon og slam er det krav om selvkost. For de andre tjenestene kan kommunen bestemme selv nivået på gebyrene, så lenge det ligger under selvkost.

Henførbare kostnader

Kostnadene som direkte eller indirekte er knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle varen eller tjenesten, skal inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost. Kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produk¬sjonen av varen eller tjenesten, skal ikke inngå. De direkte kostnadene utgjør selve kjernetjenesten og er alltid henførbare, eksempelvis tømming av søppelbeholdere.

Les: Så mye betaler du for søpla di

Indirekte kostnader er henførbare når interntjenesten bidrar til å skape en helhetlig tjeneste for brukerne. Dette kan være administrative tjenester, ledelsesfunksjoner og ulike støttefunksjoner. Enutfordring kan være å avgrense hvilke administrative kostnader som er henførbare. En definisjon i KOSTRA-rapporteringen er blitt styrende i denne vurderingen:

Kostnader knyttet til administrativ ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for administrativ ledelse regnes ikke som henførbare i selvkostkalkylen. Administrative ledere som yter tjenester for betalingstjenesten, fordeler denne andelen til betalingstjenesten.

Les: Her er retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale tjenester

Kapitalkostnader og fradrag

Årlige kapitalkostnader består av to elementer:

  • Avskrivningskostnader
  • Alternativkostnaden (kalkulatorisk rentekostnad)

Investeringstilskudd/anleggsbidrag fra andre enn kommunen kommer til fradrag fra anskaffelseskost ved fastsettelse av avskrivningsgrunnlaget. Kjøp av tomt skal også som hovedregel trekkes fra netto anleggskost. Dersom bruken av tomtearealet vil redusere tomtearealets økonomiske verdi, kan det gjennomføres avskrivninger på forringelsen. Det skal ikke gjøres fradrag for tomteutgifter ved beregning av kalkulatorisk rentekostnad. Det skal videre brukes lineære avskrivninger i selvkostkalkylen. Avskrivningsperioden settes til de faste periodene som er angitt i den kommunale regnskapsforskriften.

Forskning: Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer

Slik lages etterkalkylen

Selvkostkalkylen kan presenteres på flere ulike måter og brukes i forskjellige sammenhenger. I tilknytning til avleggelse av regnskap, skal det utarbeides en note til dette om selvkosttjenestene.

BDO har bistått i å lage slike oppstillinger. For et gebyrområde kan den se slik ut:

Matrise på selvkost
Eksempel på selvkostkalkyle (kilde: BDO-rapport til KMD om ajourføring av retningslinjene for selvkost)

Virksomheter som fører selskapsregnskap

Retningslinjene for selvkost bygger på de kommunale regnskapsreglene. Likevel antar vi at ulike regnskapsprinsipper ikke skal medføre bearbeiding for etterkalkylen.

Dette gjelder imidlertid ikke for avskrivninger. Her skal kommunenes faste avskrivningsgrupper og levetider benyttes.

Les også: Så mye tar din kommune i avgifter

Regnskapsmessig skille innen avfallstjenesten

Det er kommet et nytt kapittel i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr. Likevel krever direktoratet et klart regnskapsmessig skille mellom kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall samt eventuell håndtering av næringsavfall og av husholdningsavfall fra andre kommuner.

Skatteloven ble også endret i 2014, og det er innført skatteplikt når kommunen har inntekter fra en slik avfallshåndteringstjeneste.

Fakta om selvkost

Selvkost er summen av samtlige kostnader som anses å vedrøre innkjøpet, tilvirkningen og salget av en bestemt vare inntil denne er levert og betalt, herunder innbefattet ekstraordinære kostnader ved det enkelte salg.
(Kilde: Store norske leksikon)

Fakta om gebyrer

Gebyrene fra innbyggerne i sum kan ikke overstige hva det koster å levere tjenesten. Det vil si at selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter. Adgangen for kommunen til å kreve brukerbetaling er hjemlet i de ulike særlovene med tilhørende forskrifter knyttet til de respektive tjenestene.
(Kilde: Regjeringen.no)

Artikkelen er basert på innhold i BDOs publikasjon Innsikt: Utredning og analyse – Offentlig sektor. Du kan bestille publikasjonen her

DEL DETTE INNLEGGET: