02. april 2017

Slik finner du din bedrifts verdi

Pris eller verdi står helt sentralt i enhver transaksjon som omhandler kjøp og salg. Slik finner du ut hvor mye din egen bedrift er verdt.

For å sikre et godt resultat som kjøper og selger, er det viktig å ha et forhold til hvordan verdsettelse, oppgjørsmekanismer og betinget oppgjør påvirker pris, risiko og hva du ender opp med å betale eller få betalt.

Her er metodene

Det er i dag bred enighet både i akademia og blant de profesjonelle aktørene i finansmarkedet at praksisen som henvises til som Generelt Aksepterte VerdivurderingsPrinsipper (GAVP) bør legges til grunn ved verdsettelse.

Et av prinsippene med GAVP er at man skal søke å bruke mer enn én metode/tilnærming.

Hovedmetoden som benyttes ved verdivurdering er gjerne knyttet til fremtidig inntjening (kontantstrømmetoden), og er dermed ganske forutsetningstung. En annen tilnærming er en relativ vurdering basert på sammenlignbare børsnoterte selskaper og oppkjøpstransaksjoner.

Les: Due Diligence – hvordan styre risiko og pris i en transaksjon

Kontantstrømmetoden

Dette er noen av diskusjonspunktene som melder seg ved bruk av kontantstrømmetoden:

 • Valg og anvendelse av verdsettelsesmetode
 • Avkastningskrav
 • Finansielle prognoser
 • Investerings- og arbeidskapitalbehov
 • Gjeld og behandling av ikke-driftsrelaterte eiendeler
 • Andre selskapsspesifikke forhold som påvirker risiko eller likviditet

En verdivurdering er dessuten en skjønnsmessig øvelse der det er svært sjelden at to parter har sammenfallende syn.

Fordelen med denne metoden er at beregningen kan tilpasses virksomhetens helt unike egenskaper, mens hovedutfordringen er å fastsette en mengde forutsetninger.

Les: Selgers guide til en vellykket transaksjonsprosess

Sammenlikning med børsnoterte selskaper og oppkjøpstransaksjoner

Det viktige er at den relative vurderingen vil kunne fortelle om man vurderer et gitt selskap/virksomhet ved bruk av kontantstrømmetoden under, på eller over det sammenlignbare selskaper og transaksjoner er priset til i markedet.

Måten å gjøre dette på:

 • Regn deg frem til den implisitte multippelprisingen basert på verdien man kommer frem til ved bruk av denne metoden.
 • Sammenlign så den implisitte prismultippelen mot samme prismultippel som ble benyttet i den relative vurderingen. Avviker dette vesentlig, bør man stille seg spørsmålet om hvorfor dette avviker fra det som er observert i markedet.

En prismultippel er forholdet mellom for eksempel estimert selskapsverdi eller entrepriseverdi (EV) og ulike størrelser i resultatregnskapet til et gitt selskap/konsern, som for eksempel omsetning eller driftsresultat.

Metoden er i utgangspunktet enkel, men anvendelsen er derimot ikke så enkel som mange ser ut til å tro. Utfordringen er selvsagt å finne sammenliknbare selskaper og i tillegg gjøre justeringer for evt. forskjeller.

Les også: Slik forstår du kontrollpremien i en verdivurdering

Oppgjørsmekanismer i en salgs- og kjøpstransaksjon

Det har i transaksjoner blitt vanligere å basere pris på selskapsverdi. Kjøpesummen, med utgangspunkt i entrepriseverdien, justeres for eventuelle avvik fra et «normalt nivå» på arbeidskapital og netto gjeld.

Hva som definerer skillet er gjerne drift (arbeidskapital) og finansiering (netto gjeld). Da er det viktig å ha et forhold til hvordan justeringsmekanismen for netto gjeld og normalisert arbeidskapital kan slå ut på endelig beregning av kjøpesum, som da er det samme som beregnet verdi av aksjene/egenkapitalen i selskapet.

Betinget oppgjør der markedsprisen er usikker

I transaksjoner uten observerbare markedspriser ser vi at selgernes villighet til å akseptere betingede oppgjør er stigende. Ofte er det ulikt syn knyttet til fremtidig inntjeningspotensial, betydning av nåværende nøkkelpersoner og kompetanse i selskapet og hva som er riktig verdi.

Denne type earn out-avtaler kan ha ulike formål:

 • Beholde viktige personer og kompetanse i selskapet etter overtakelse
 • Redusere risikoen for overoptimistiske finansielle estimater fra selgers side
 • Minimere prisgapet mellom partene

I situasjoner hvor det er stor uenighet om prisen, og det er åpenbart at det trengs nye eiere, kan nøkkelen for å få gjennomført en transaksjon ligge i en god earn out-avtale.

Det er imidlertid vanskelig å regne seg frem til en matematisk perfekt avtale for begge parter. Ofte vil en avtale basert på en kombinasjon av inntekts- og resultatparametere kunne gi sammenfallende insentiver og motiver for en fortsatt sunn utvikling av virksomheten.

DEL DETTE INNLEGGET: