05. desember 2017

Forenklinger i regnskapsloven er vedtatt

Reidar Jensen

Reidar Jensen

Fagansvarlig regnskap
E-post: [email protected]
Telefon: +47 404 12 609

Stortinget vedtok 05. desember forenklinger i regnskapslov basert på Finanskomiteens innstilling. Forenklingene omfatter innføring av begrenset regnskapsplikt og unntak fra plikt til å utarbeide årsberetning.

Finanskomiteen uttaler i innstillingen av det er viktig at de endringene som kan tre i kraft fra 01.01.2018 blir gjort gjeldene fra dette tidspunktet. Ikrafttredelsen fastsettes når lovendringene sanksjoneres i Statsråd, trolig i løpet av desember. Vi legger til grunn at det da vil framgå for hvilket regnskapsår de ulike endringene vil komme til anvendelse. Tidligere praksis hva gjelder endringer i regnskapsloven tilsier at bortfall av årsberetning vil få effekt for regnskapsåret 2017.

Begrenset regnskapsplikt

Regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap kan avlegge regnskap etter regel om begrenset regnskapsplikt, dersom de faller inn under definisjonen av små foretak. Ansvarlige selskap kan bare anvende reglene dersom ingen av deltakerne er juridiske personer med begrenset ansvar.

Begrenset regnskapsplikt vil bygge på en rapportering basert på et sammendrag av informasjon i næringsoppgaven, bygget på skattemessig tidfesting av inntekter og utgifter. Eiendeler og forpliktelser vil baseres på skattemessig måling av eiendeler og forpliktelser. Lovteksten legger til grunn at regelverket kan anvendes når dette ansees som god regnskapsskikk for slike regnskapspliktige. Det er i forarbeidene lagt til grunn at det utarbeides en egen regnskapsstandard for begrenset regnskapsplikt.

Unntak for plikt til å utarbeide årsberetning

Det innføres unntak for små foretak når det gjelder plikten til å utarbeide årsberetning. Krav om opplysninger knyttet til usikkerhet om fortsatt drift flyttes til notene, mens øvrige opplysningskrav som i dag ligger i årsberetningen faller bort for små foretak. Som følge av EU regulering medfører opphør av krav til årsberetning at opplysninger knyttet til egne aksjer må fremgå i note.

DEL DETTE INNLEGGET: