19. januar 2018

Ny beskatningsordning for opsjoner i arbeidsforhold skal gjøre det enklere for oppstartsselskap å lykkes

Anette Walaker Hansen

Advokatfullmektig
E-post: [email protected]
Telefon: +47 480 53 945

Med formål om å gjøre det enklere for små oppstartsselskap å rekruttere og beholde ansatte, er det innført en ny og mer gunstig ordning for skattlegging av opsjoner til ansatte i slike selskap.

Ordningen går ut på at fordeler ved opsjoner på visse vilkår først skal skattlegges når aksjene realiseres, og ikke på tidspunktet for utøvelse av opsjonen (som er hovedregelen for opsjoner i arbeidsforhold).

Hovedregelen byr på likviditetsmessige utfordringer

Skattlegging av fordelen på tidspunktet når opsjonen innløses i aksjer kan bety likviditetsmessige utfordringer både for den ansatte og for selskapet. For den ansatte kan det være vanskelig å dekke skatteregningen på innløsningstidspunktet: Vedkommende må for det første betale en pris for aksjene når opsjonen innløses. For det andre kan det være vanskelig eller ugunstig å selge aksjene videre på dette tidspunktet. I tillegg kan den fremtidige verdien av aksjene være usikker. For selskapet kan det være tyngende å betale arbeidsgiveravgift.

Unntaket, innført ved den nye ordningen

Etter den nye ordningen skal opsjonsfordelen beskattes først ved realisasjon av aksjen, noe som vil avhjelpe likviditetsutfordringene både for selskapet og de ansatte. Målet er at ordningen vil gjøre opsjoner til en mer attraktiv avlønningsform i små oppstartsselskap, og at det blir lettere for slike selskap å tilby mer konkurransedyktig avlønning, noe som igjen skal øke sannsynligheten for at gründere lykkes i startfasen.

Opsjoner oppstartsselskap BDO

Vilkårene for å benytte ordningen

Det er begrenset hvilke selskap som omfattes av den nye ordningen. For det første gjelder den kun for opsjoner som blir tildelt ansatte 1. januar 2018 eller senere, og den totale opsjonsfordelen for den enkelte ansatte kan maksimalt være 500 000 kroner i løpet av hele ansettelsesforholdet. I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:

Selskapet:

 • Er ikke eldre enn seks år i tildelingsåret (medregnet stiftelsesåret),
 • Har ikke flere enn ti ansatte (beregnet ut fra årsverk), og
 • Selskapets samlede driftsinntekter og balansesum overstiger ikke 16 millioner kroner i inntektsåret før tildeling av opsjonen.

Den ansatte:

 • Er ansatt tidligst 1. januar 2018,
 • Har gjennomsnittlig 25 timer arbeidstid i oppstartsselskapet per uke (beregnet på årsbasis),
 • Må sitte med opsjonen i minst tre år før innløsning,
 • Må innløse opsjonen innen ti år fra tildelingstidspunktet, og
 • Verken den ansatte eller nærstående til denne kontrollerer (direkte eller indirekte) mer enn 5 prosent av aksjene eller stemmene i oppstartsselskapet i tildelingsåret, samt de to foregående årene.

Dersom disse vilkårene er oppfylt er utgangspunktet at opsjonsfordelen først skal beskattes ved realisasjon. Dette gjelder likevel ikke dersom:

Selskapet:

 • Driver kull- og stålvirksomhet,
 • Hovedsakelig driver med passiv kapitalforvaltning,
 • Er i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet, eller
 • Er kontrollert av ett eller flere offentlige organer med mer enn 24 prosent av kapital- eller stemmeandelene i selskapet.

Den ansatte:

 • Slutter i selskapet,
 • Flytter utenlands, eller
 • Har eid aksjene i mer enn fem år etter innløsningstidspunktet.

Innrapportering og kontroll

Selv om den nye ordningen er gunstig, pålegger den også oppstartselskapet og de ansatte administrative oppgaver som kan være byrdefulle. Reglene bygger nemlig på at det er arbeidsgiver (oppstartsselskapet) som må vurdere om vilkårene for å benytte ordningen er oppfylt, gjennomføre nødvendige beregninger, oppbevare opplysninger og rapportere til skattemyndighetene det som er nødvendig for korrekt skattemessig behandling av opsjonene (se Prop 1 LS (2017-2018) punkt 5.5.3).

Som arbeidsgiver må oppstartsselskapet mer konkret:

 • Registrere alle opplysninger som er nødvendige for å ta stilling til om vilkårene er oppfylt
 • Beregne arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk samt innrapportere korrekte opplysninger til skattemyndighetene
 • Beregne en opsjonsfordel på tidspunktet for den ansattes innløsning av opsjonen og oppbevare informasjon om dette beløpet i egne systemer frem til det senere beskatningstidspunktet
 • Vurdere om vilkårene for å falle inn under ordningen er oppfylt
 • Innberette til Aksjonærregisteret at aksjene er ervervet under den nye ordningen
 • Beregne størrelsen på lønnsbeskatningen og innrapportere dette gjennom A-ordningen når det inntreffer en begivenhet som utløser beskatning av opsjonen
 • Beløpet må også innrapporteres til Aksjonærregisteret som en kapitalkorrigering på aksjene

Hvordan fastsettes opsjonsfordelen?

Utgangspunktet er at opsjonsfordelen er lik differansen mellom de underliggende aksjenes verdi på utøvelsestidspunktet, og den samlede utøvelsesprisen. Ved beregning av verdien legges alminnelige verdsettelsesprinsipper til grunn. Dette kan i praksis være en utfordrende øvelse når det gjelder aksjer i små, nyetablerte aksjeselskap.

Ordningen er innført ved skatteloven § 5-14 fjerde ledd, og tilhørende forskrift.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål rundt dette.

DEL DETTE INNLEGGET: